CHUYỆN ƠN GỌI HIẾM CÓ: CẢ HAI SẮP ĐÁM CƯỚI, LẠI RỦ NHAU ĐI TU.

ANMARIE HIEN WINN

DON'T WORRY ABOUT ANYTHING; INSTEAD, PRAY ABOUT EVERYTHING. WITH GOD, ALL THINGS ARE POSSIBLE

You may also like...