CHÂN DUNG, TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP VÀ LỜI TRĂN TRỐI CỦA STEVE JOBS, NGƯỜI SÁNG LẬP RA HÃNG APPLE, VÀ LÀ “CHA ĐẺ” CỦA IPHONE.

ANMARIE HIEN WINN

DON'T WORRY ABOUT ANYTHING; INSTEAD, PRAY ABOUT EVERYTHING. WITH GOD, ALL THINGS ARE POSSIBLE

You may also like...