THIÊN CHÚA VÀ THÁNH ALFONSO LÀM PHÉP LẠ CHO NHÀ BÁC HỌC KHÔNG GIAN, CỰU TƯ LỆNH KHÔNG QUÂN VNCH. ALFONSO NGUYỄN XUÂN VINH TRỞ LẠI ĐẠO.

ANMARIE HIEN WINN

DON'T WORRY ABOUT ANYTHING; INSTEAD, PRAY ABOUT EVERYTHING. WITH GOD, ALL THINGS ARE POSSIBLE

You may also like...